Loading Video...

روضه بینظیرازلحاظ فنی با صدای استادسیدروح الله نیکخواه

رسانه هنری سازمان بسیج مداحان کرمان برای استفاده راحت تر مداحان استان کرمان روضه بینظیرازلحاظ فنی با بیان رئیس سازمان بسیج مداحان استان کرمان برگزار می شود

رسانه هنری سازمان بسیج مداحان کرمان برای استفاده راحت تر مداحان استان کرمان روضه بینظیرازلحاظ فنی با بیان رئیس سازمان بسیج مداحان استان کرمان برگزار می شود.